OK
meftahsoft               ANYDESK دانلود نرم افزار                                             Ultra Viewer دانلود نرم افزار                                                                                         

WINRARدانلود نرم افزار                                                                     .NET 4 دانلود                                                                                         

                   Supremoدانلود پک فونت                                                                  دانلود نرم افزار                                                                                         
                                                                   
  Management Studio X64 دانلود                                   Management Studio X86 دانلود                                                                                         

              SQL Express دانلود